نخستین دایره المعارف مجازی شهر تبریز جامع ترین دایره المعارف مجازی در مورد شهر تبریز صاحب امتیاز و مدیر مسئول بهروز رستمی http://tabriz-1391.mihanblog.com 2018-04-22T06:23:56+01:00 text/html 2017-04-29T15:21:18+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی تبریز پدیا http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/177 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6666"><b>تبریز پدیا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">نگاهی نو در قالبی جدید به تبریز تاریخی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">منتظر حضورتان هستیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">www.tabrizpedia.info</font></div> text/html 2013-09-05T05:16:19+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی عضویت رسمی تبریز در سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی OICC http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/175 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.rasanews.ir/Images/News/Smal_Pic/13-6-1392/IMAGE635139117493437500.jpg" alt=""></div>به گزارش خبرگزاری های رسمی کشور، در&nbsp;<span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;">سیزدهمین دوره مجمع عمومی سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی که در مکه مکرمه برگزار شد، شهر تبریز به عضویت رسمی این سازمان درآمد.</span> text/html 2013-05-06T14:06:43+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور - ارجاعات2 http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/170 <span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma; text-align: justify;">[100] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیرگردید:</span><br style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma; text-align: justify;">ماده 69 - وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:</span><br style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma; text-align: justify;">1 - اجراء تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.</span> text/html 2013-05-06T14:05:51+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور - ارجاعات1 http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/169 <font size="1"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">[1] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه «ده» حذف گردید و به تبع آن علامت( )‌ ازاطراف واژه روستا نیز حذف شد.</span><br><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">[2] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 5/5/1382 ماده فوق جایگزین متن زیرگردید:</span><br><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">«ماده 1- به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایرامور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرك براساس مقررات این قانون تشكیل می‌شود.»</span></font><br> text/html 2013-05-06T13:58:10+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور - فصل پنجم: سایر مقررات http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/168 <font size="2"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">‌ماده 83 - در حوزه‌هایی كه انتخابات آنها بر اساس ماده(84) متوقف یا طبق مواد(57)و(58) باطل یا بر اساس ماده(81) این قانون، شورای آن منحل‌شده است، انتخابات برای تشكیل شورا باید حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.</span></font><br> text/html 2013-05-06T13:56:06+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور - فصل چهارم: ترتیب رسیدگی به تخلفات http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/167 <font size="2"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">‌ماده 79 - به‌منظور رسیدگی به شكایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی،‌هیأتهایی به‌نام هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شكایات به ترتیب زیر تشكیل می‌شود:</span><br></font> text/html 2013-05-06T13:51:16+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور - ‌فصل سوم: وظایف و اختیارات شوراها http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/166 <font size="2"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">‌ماده 68 - وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا[86] عبارت است از:</span><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">الف - نظارت و پیگیری[87] بر حسن اجراء مصوبات[88] شورای اسلامی روستا.</span></font><br> text/html 2013-05-06T13:47:41+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور - فصل دوم: انتخابات - ‌ج: هیأت اجرائی و وظایف آنها http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/165 <font size="2"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">‌ماده 32 - به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیأت اجرائی‌شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكیل می‌شود.</span><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"></font><br> text/html 2013-05-06T13:44:27+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور - فصل دوم: انتخابات - ب: شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/164 <b><span style="font-size: small; font-family: Tahoma; text-align: justify;">ب - شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان</span></b><br><br style="font-size: small; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Tahoma; text-align: justify;">‌ماده 25 - انتخاب‌كنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:</span><br> text/html 2013-05-06T13:42:17+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور - فصل دوم - انتخابات - ‌الف: كیفیت انتخابات http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/163 <font size="2"><strong style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">‌الف - كیفیت انتخابات</strong><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">‌ماده 17 - انتخاب اعضاء شورای روستا و شهر [31]به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اكثریت نسبی آراء خواهد بود.</span></font><br> text/html 2013-05-06T13:36:37+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور - فصل اول : تشكیلات http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/162 <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify; font-size: small;">ماده 1 - برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌فرهنگی،آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همكاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به‌نام شورای ‌روستا[1]، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌جلب همكاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،‌شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استان تشكیل می‌شود.[2]</span></div> text/html 2013-05-06T12:48:31+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی انتخابات شورای اسلامی http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/161 <p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em;"><p style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; line-height: 21.109375px; margin: 0.4em 0px 0.5em;"><p style="margin: 0.4em 0px 0.5em;"><p style="margin: 0.4em 0px 0.5em; "><font size="2">چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا&nbsp;همزمان با&nbsp;انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم&nbsp;در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهدشد.</font></p></p></p><p style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; line-height: 21.109375px;"></p><p style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; line-height: 21.109375px; margin: 0.4em 0px 0.5em; font-size: 14px;"></p></p> text/html 2013-05-06T12:25:46+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی داوطلبین دوره چهارم انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/160 <div style="text-align: right;"><b><font size="2">آمار کلی</font></b></div><font size="2">جمع کل ثبت نام کنندگان شهر تبریز 538&nbsp;نفر</font><div><font size="2">تعداد 481 نفر مرد و تعداد&nbsp;57 نفر خانم&nbsp;</font></div> text/html 2013-01-13T14:30:14+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی مجموعه کتابها ارزشمند استاد محمد عظیمی آقداش http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/159 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2">&nbsp;حاصل سال‌ها تلاش شبانه‌روزی استاد محمد عظیمی آقداش در زمینه‌های "شهری ، شهرداری و شهرسازی" بالغ بر 29 جلد کتاب در 7046 صفحه است که در این بخش گنجانده شده است. <br>با آرزوی سلامتی برای آن بزرگوار ، قلم زرین و انگیزه پولادینشان</font></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uploadpa.com/beta/12/wul12iwgxpkbd1baedfp.jpg" alt=""></td></tr></tbody></table></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2013-01-01T18:57:47+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی مراسم آغاز سال جدید میلادی در تبریز http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/158 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2">به گزارش خبرنگاری ایرنا ، مراسم آغاز سال نوی میلادی ، شامگاه سه شنبه در کلیسای سرکیس مقدس تبریز و از سوی خلیفه گری کل ارامنه آذربایجان ترتیب یافت.</font></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iranlms.ir/do.php?img=11142" alt=""></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-31T06:33:04+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی شهـر تاریـخی تبریـز در گـذر زمـان http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/157 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2">تبریز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. این شهر بزرگ‌ترین شهر منطقه‌ی شمال‌غرب کشور و مناطق آذربایجانی‌نشین است.&nbsp;&nbsp;</font></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uploadtak.com/images/e9812_ark.jpg" alt=""></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-29T12:52:14+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی مرکز تجارت جهانی تبریز http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/156 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<span style="font-size: small; text-align: center;">گزارشی کـــــــوتاه از پروژه عظیم و ارزشمند "</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="text-align: center;">مرکز تجارت جهانی تبریز"</span></font><div style="font-family: tahoma; font-size: medium;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">(برج ۳۵ طبقه سوپرفریم پردیسان)</font></div></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iranlms.ir/do.php?img=10970" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: small;"></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-25T05:27:52+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی پیست اسکی سهند http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/155 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با آغاز فصل سرما و بارش برف در آذربایجان شرقی ، مجموعه ورزشی تفریحی سهند آب و هوای تازه ای می گیرد و شور و نشاط مراجعه کنندگان را می توان به خوبی لمس کرد.</font></td><td style="text-align: center; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uploadtak.com/images/d7128__.jpg" alt=""></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-24T12:26:36+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی تولید ذرات نانو یکنواخت Sio2 در تبریز http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/154 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><span style="font-size: small;">محققان دانشگاه تبریز برای نخستین بار در کشور موفق به تولید ذرات نانو یکنواخت Sio2 شدند.</span></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iranlms.ir/do.php?img=10885" alt=""></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-22T18:36:16+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی نور باران عمارت شهرداری تبرز http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/153 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2">با پیگیریهای معاونت فرهنگی و اجتماعی و اقدام جدی مدیریت زیباسازی شهرداری&nbsp;کلانشهر تبریز ، عملیات&nbsp;<span style="text-align: center;">نور پردازی بنای تاریخی عمارت شهرداری تبریز به عنوان نماد شهر تبریز تکمیل شده و به بهره‌برداری ‌رسید.</span></font></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iranlms.ir/do.php?img=10833" alt=""></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-22T10:08:14+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی وصف تبریز در قلم مجذوب تبریزی http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/152 <p align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بده ساقی شراب ناب تبریز<br>که دارد فیض دیگر آب تبریز</font></p> text/html 2012-12-16T08:27:33+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی اولین سفید پوشی تبریز در سال 1391 http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/151 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<span style="font-size: small;">زیبایی و لطافت شهر با روپوشی سفید در خیابانها و سطح شهر ، پیام "خداحافظ پاییز و سلام زمستان" را گوشزد می کند.</span></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iranlms.ir/do.php?img=10736" alt=""></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-13T17:30:16+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی آغاز به کار انجمن مجازی تبریز http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/150 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><a href="http://tabriz91.takbb.com" target="_blank" title=""><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">انجمن مجازی تبریز</font></b></a><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#ff0000">&nbsp;</font></b>، با هدف پرکردن اوقات فراغت همشهریان عزیز تبریزی در راستای تلاش برای تحقق "دایره المعارف مجازی شهر تبریز" آغاز به کار کرد.</font></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iranlms.ir/do.php?img=10743" alt=""></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-08T15:01:14+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی بی مهری با دروازه های تاریخی تبریز http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/148 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2">به گفته محققان، بیش از 2400 سال پیش، تبریز توسط هشت دروازه ، حصار و باروهایی حفاظت می‌شد و همسایگان خارجی ، تجار و مسافران با عبور از این هشت دروازه با این شهر در ارتباط بودند.</font></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iranlms.ir/do.php?img=10651" alt="">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-08T14:05:01+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی تابلو فرش تبریز و هنرمند ارزشمند "احد عظیم زاده تبریزی" http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/147 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2">فرش تبریز، نماد هنر بی بدیل ایران در گرداگرد جهان به شمار می رود و الحق که این انگشتان خالق هنر و زیبایی است که روح این سند تاریخی را زنده نگه داشته و برای هر گره آن نوایی از عشق سروده است.</font></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iranlms.ir/do.php?img=10647" alt=""></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-06T18:39:52+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی وداع یکی دیگر از اصحاب هنر تبریز http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/146 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2">منوچهر میثاقی ، هنرمند پیشکسوت موسیقی آذربایجان شرقی در حالی که آخرین ماه پاییزی از نیمه گذشته و 62 سال از برگهای عمرش رقم خورده بود ، بر اثر ایست قلبی در تبریز درگذشت.&nbsp;</font></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iranlms.ir/do.php?img=10588" alt="">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-05T14:12:33+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی پروفسور سید حمید نطقی و وصف زادگاهش http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/145 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border: 0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 515px;"><tbody><tr><td style="border: 0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2"><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;">پروفسور سید حمید نطقی ،&nbsp;</span>شاعر ، استاد مسلم ادبیات فارسی و ترکی و&nbsp;بنیانگذار روابط عمومی نوین در ایران ، این شعر را در دوران دانشجویی برای زادگاهش "تبریز" ، سروده است.</div></font><font size="2"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: center;">&nbsp;</span></div></font></td><td style="border: 0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iranlms.ir/uploads/13547175171.jpg" alt=""></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-04T13:38:15+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی «کاشی شکسته» شادی و هنر را به تبریز می آورد http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/144 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2">چند وقتی است که سیمای شهر تبریز و به ویژه میادین اصلی آن، شاهد نوعی تحول هنری در پیکره ی پل ها و روگذرهای خود است.&nbsp;</font></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iranlms.ir/uploads/13546288431.jpg" alt=""></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-02T10:33:28+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی بیانی کوتاه پیرامون استاد علامه ، محمدتقی جعفری (ره) http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/143 <div style="text-align: center;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 515px;"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2">دغدغه اصلی استاد جعفری، هدف و آینده بشریت بود. محققی بود که تجربه های فراوانی از مسائل و معضلات جامعه معاصر داشت و می کوشید تا از این مسائل دور نشده و پنهان نماند.</font></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iranlms.ir/uploads/13544441241.jpg" alt=""></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-12-02T08:42:16+01:00 tabriz-1391.mihanblog.com بهروز رستمی آغاز به کار نخستین تاکسی هوایی در تبریز http://tabriz-1391.mihanblog.com/post/142 <div style="text-align: center;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); width: 515px; border-collapse: collapse;" cellSpacing="1" cellPadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نخستین پرواز تاکسی هوایی کشور از فرودگاه بین‌المللی تبریز به مقصد شهرستان جلفا اتفاق افتاد.</font></td><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://up.iranlms.ir/uploads/13544383681.jpg"></td></tr></tbody></table></div>