تبلیغات

مردم آذربایجان مردمى اصیل هستند. از جمله خصلت‌هاى این مردم مهمان‌نوازی، سلحشوری، آزادمنشی، مرزدارى و پایبندى به عقاید مذهبى است.
"فرهنگ" میراث هزاران سال تلاش فکری، هنری و صنعتی نسل های گذشته یک ملت است. هر نسلی اندوخته های فرهنگی و تجارب زندگی خویش را با شیوه های گوناگون به نسل بعدی منتقل می سازد، نسل بعد نیز اندوخته های خود را بر آن می افزاید و آن را به نسل پس از خویش انتقال می دهد. این جریان همواره در طول تاریخ ادامه داشته است. همان گونه که شخصیت یک فرد حاصل تجربیات فردی او است و موجب امتیازش از دیگر افراد می گردد، فرهنگ یک جامعه نیز حاصل هزاران سال تجربه تلخ و شیرین آن جامعه می باشد و این فرهنگ جامعه است که هویت آن را شکل داده و آن جامعه را از جوامع دیگر متمایز می سازد.
از سوی دیگر، این فرهنگ است که چگونگی زندگی کردن را به افراد می آموزد و آثار آن، به صورت های گوناگون در تمام صحنه های زندگی فردی و اجتماعی حضور دارد؛ فرهنگ، اندیشه ها و رفتارها را جهت می دهد؛ روابط میان افراد، طبقات و اقشار گوناگون جامعه را تنظیم می کند و حتی نزاع ها و درگیری های قومی و ملّی را نیز تحت قاعده در می آورد و حدود و ثغور آن را مشخص می کند. در واقع، فرهنگ و فضای فرهنگی مانند فضای اطراف، ما را کاملاً احاطه کرده و ما در تمام صحنه های حیات فردی و اجتماعی خود، آن را لمس کرده و از آن تأثیر می پذیریم.