تبلیغات
آخوندی بناب / حبیب اله 
آذران سقین سرا / علی
آزادگویان / یونس
آقائی یوسف آباد / فرخنده
آقاجانی / سجاد
آقازاده / احد
آقازاده كوكجه سلطان / ابوالفضل
آوخ / اسد
آهنی / سكینه
آهور / ایران
اباذری حصار / احد 
ابراهیمیان / فخرالدین
ابراهیمی سنائی / نقی
ابوطالبی / میرمحمد
احمدی / بهروز
احمدیان / رضا
احمدیان فر / حسن
احمدی دینور / حسین
ارجمند / علیرضا
ارسلانی / علی
اسدلو قراخانلو / عیسی
اسدنژاد / حسین
اسدی / بهمن
اسدیان / شهرام
اسدی زرقان / حسن
اسماعیلی / احد
اسماعیلی / مهدی
اسماعیلی كیا / زهرا
اسمعلی پورنهران / سعید
اسوتچی / محمدحسن
اشرف نیا / عبدالحسین
اصغری / احد
اصغری / رسول
اصغری / محمد
اعظم پارسا / غلامرضا
اعلم / رحمن
افشارجو  / حمیدرضا 
اقبالی دیزجیكان / روح اله 
اكبرپور سوره / بابك
اكبرنژاد / رحیم
اكبرنژاد / محمدحسین
اكبری / محمدرضا
امامی اویلق / آمنه
امراللهی بیوكی / محمدامین
امیدبره كتانلو / مرتضی
امیرحقیان / داود 
امیركاردوست / جلیل
انتظار قراملكی / یعقوب
انجاری زاد / محمد
انصاری / فرامرز
انیسه / احمد
آهنگر پروین / مرتضی
ایازلو / یعقوب 
ایمان پورجدئی / سعید 
ایمانی / امیر
ایمانی / حیدر 
بابائی آرباطان / داود 
 بابائی اقدم / فریدون 
بابائی پیروزیان / مهدی 
بابائی فرشباف / سیدعلی 
بابائی نژاد / رامین 
باباپور باصر / وحید 
بابل پورحكم آباد / احمد 
بارعی / كمال 
باقری / رضی اله 
باقری / كاوه
باقری / كریم 
بایبوردی / اردلان 
بایرامی / كریم 
بدری / علی 
بدیعی / ابوالفضل 
برزگرجلالی / مسعود 
برقی مقدم / جعفر 
برنون / وحیده 
بهرامی قره آغاجی / لیدا 
بهلولی فر / علی 
بیانی / زمان 
بیگدلی خواجه دیزجی / احد 
بیگ نژاد / علی 
پتكچی / افشین 
پروین زاد / محمود 
پروین قدس / بهزاد 
پروین نسب / حبیب 
پناه پور / علی 
پناهی فرد / شاهرخ 
پورآقابالائی / علی رضا 
پوراسمعیل / حسن 
پورحسین / اصغر 
پوررضا / زهرا 
پورعباسعلی / رقیه 
پورعیسی / علی 
پیرعلیلو سهرون / حیدرعلی 
پیری مقدم ادرنگ / ایوب 
پیش قدم / یونس 
پیمان / سید وحید 
پیمانی / حامد 
ترزم پور / محمدرضا 
تقوی كارترپ / احمد 
تقی پور عیوضی / سیاوش 
تقی زاده / بهلول 
تقی زاده فرتاش / امیرعباس 
توحیدی / سحر 
ثباتی گاوگانی / سعید 
جاونكو / حسین 
جاویدان / لیلا 
جاویدی / كاظم 
جاهدان بنه كهل / یوسف 
جاهد شبستری / ابراهیم 
جباری ولیسی / مسعود 
جدیری دلال زاده / حسین 
جسور خواجه / اسمعیل 
جسور قزلجه / یاشار 
جعفری / اباذر 
جعفری / محمدحسین 
جعفری اندریان / اصغر 
جعفری / علی 
جمالی بی رنگ / لیلا 
جمشیدی / فاطمه 
جواهری بهتاش / سیدافشین 
چام / مجید 
چلانی / محمدرضا 
چلبی / علی 
چلبیانلو  / آرزو 
چمنی / اسماعیل 
حاتمی  / جواد 
حاجیان / محمدحسن 
حاجی پور حاجی علیلو / احتشام 
حاجی زاده بخشایش / سعید 
حاجی زاده حكم آبادی / سعید 
حبیبی خرمالو / محمدعلی 
حبیبی كیا / كریم 
حسن پور / ابوالفضل 
حسن زاده / علیرضا 
حسن زاده / محمدحسین 
حسن زاده خانمیری / مجید 
حسنی توفیقی / علی 
حسین بیگی زاده / ابراهیم 
حسینپور ارونقی / حمید 
حسین زاده / ناصر 
حسین زاده امینی / مسعود 
حسینی / میرداود 
حضرتقلی زاده / مهدی 
حضرتی لیلان / اكرم 
حق دوست شیروانه ده / حسین 
حق شناس / رسول 
حكمت شعار / مهرداد 
حیدرزاده / عباس 
حیدری / مختار 
حیدری منور / حسین 
خادم فسقندیس / علی 
خاماچی / المیرا 
خاماچی / بهروز 
خانلاری / داود 
خانی / محمد 
خانی آبخواره / بهروز 
خانی / یوسف  
خبازی باسمنج / غلامحسین 
خدائی / امیررضا 
خدائی / مهدی 
خدابخش چاخرلو / محمدحسین 
خداكرمی علی آبادی / رضا 
خداوردی زاده / محمدرضا 
خدایارنوشهر / زهرا 
خدایاری / مریم 
خسرویان / غلامرضا 
خلیفه سلیمانلو / عزت اله 
خلیلی فائزی / منوچهر 
خیردوست / مهرداد 
دادجویان / علی اكبر 
دادروان نوجه ده / اباصلت 
دبیری اسكوئی / شهرام 
دربان فلك ناصفی / اكرم 
درس خوان / رسول 
دشن / غلامرضا 
دلكش / علی 
دهقان / داود 
ذالی / جواد 
زكی شادباد / غلامرضا 
راستاد / جلیل 
راشد / احد 
راضی / اصغر 
راعی فتح آباد / رقیه 
رحمانی كهنموئی / جعفر 
رحیم زاده / نادر 
رزقی خسروشاهی / اكبر 
رسولی ساعی / محمد 
رضائی / علیرضا 
رضائی / مهدی 
رضائی جیقه / قادر 
رضائی قدیم / مهرداد 
رضائی نبیی / سیدمهدی 
رضائی ینگجه / علی اصغر 
رضوان لیلان / میرسعید 
رضوان لیلان / میرسلام اله 
رضوی مجارشین / خلیل 
رمضانی / محمدابراهیم 
رنجدار ارشتناب / جابر 
رهبرپور / امیر 
زارع / حسین
زارع امینی / میرمجید 
زارع زاده عبدالجبار / رسول 
زارع نگارستان / محمود 
زارعی / علی 
زاهدی / عزیز 
زرینه پور / علیرضا 
زلفی / موسی 
زمانی آقجه كهل / ابراهیم 
زوارقلعه لر / محمد 
سارخان زاده / احمد 
ساعدایرانق / خدیجه 
ساقی نژاد خیرالدین / مجید 
سالك یوسفی / محمداسد 
ستارلو اندریان / عقیل 
سرائی / معصومه 
سرخوش / خدیجه  
سعادت پور علویق / رضا 
سعادتی / حسن 
سعیدی مهرآباد / جعفر 
سلمان زاد / محسن 
سلیمی / اسماعیل 
سهرابی / داود 
سهرابی / خداشكر 
سهیلی وند / لیلا 
شاكر / ابوالفضل 
شاملی / عباس 
شاه احمدیان / سعید 
شاهد بهروز / علی 
شاهین پور / احمد 
شایق عباس آباد / صمد 
شریفی / حسین 
شعبان پور / نادر 
شعبان پور / ناصر 
شفائیه هیق / اصغر 
شفیع زاده / حسین 
شكوریان / جعفر 
شكوری بیلانكوهی / سیدحسن 
شمشیری بیرامی / مهدی 
شهلائی باقری / جواد 
شه منظری / طاهر 
شهیر / امین 
شهین باهر / ایرج 
شیاری / علی 
شیدائی / بهزاد 
شیرزادی بناب / یعقوب 
شیری آذر / حبیب 
صاحب خیر / فرناز 
صادق زاده تبریزی / كریم 
صادق زاده زنوزی / حامد 
صادقی / جواد 
صالح پور / رشید 
صبوری / صابر 
صبوری / یعقوب 
صدیقی علاء / محمدعلی 
صفرزاده / رسول 
صفری / فرهاد 
صفریان / ابراهیم 
صیادی فر / هامون 
ضراب زاده / راحله 
طاقی بیرق / محمد 
طهماسب پور / اصغر 
طهماسبی / محمدرضا 
عابدزاده اندریان / اصغر 
عابدی آبش احمدلو / اكرام 
عالمی / صمد 
عبادی / احد 
عباس زاده / هومن 
عباسی / علیرضا 
عباسی شكوهی / محمد 
عباسی عربلوی آقاعلی / داود 
عبدجلیل / محمدرضا 
عبدی كچی كاغی / عزیز 
عظیمی / مهدی 
علی اكبری / حمید 
علی بابائی جباری / ایوب 
علی پور / جواد 
علی پور / مهدی 
علی پور بنائی / امیرعباس 
علیزاده / احمد 
علیزاده / خداوردی 
علیزاده / محرمعلی 
علیزاده / مهدی 
علیزاده / یحیی 
علیزاده / یوسف 
غفاری / رحیم 
غفاری / رسول 
غفاریان قهوه چی / رحمان 
غفاری لاله / مهدی 
فاتح حسین آباد / سعید 
فامیل براقی / محمدعلی 
فتحی اربط / مهری 
فتحی قشلاق سفلی / نوروزعلی 
فخر آذر / علی 
فرامرزی لیقوان / صمد 
فراهنگ پور / فرناز 
فرج پور / صفر 
فرجی كلوانق / جلیل 
فرشبافی نژاد ذوقی / جلال 
فرشباف یوح / رشید 
فرشی جلالی / جلیل 
فرضی / ابوطالب 
فروغی خسروشاهی / توحید 
فرید رادپور / امیر 
فلاح / اسمعیل 
فهیمی / علیرضا 
فیروزی گلوجه / محمدعلی 
فیروزی وند / اكبر 
فیضی كوك تپه / ابراهیم 
فیضی هرزنق / محمد 
قدسی قشلاق / علی 
قره باغی كریمی / اسفندیار 
قصابی نجفی كلیبر / مظاهر
قلی زاده / ارشد 
قلی زاده / اكبر 
قوسی / پروین 
قویدل كلاش / سخاوت 
قویدل وحید / محمدرضا 
كاظمی شیشوان / مهروش 
كانسی بابائی / علی 
كرمروان / فرمان 
كرمی / محمدرضا 
كریم پورآزاد / علیرضا 
كریمی / پریا 
كفشدوز پور پل سنگی / محمدصادق 
كلانتر / رامین 
كوه سلطانی / مهدی 
كوهی / محمد 
گشتی / فهیمه 
گلباز / فریبا 
گوزلی / عارف 
گوزلی محمودآبادی / سرخوش 
گوهری / غلامرضا 
لطفی / جعفر 
لطفی / رقیه
باقر لطفی / محمد
لطیفی / لطیف 
مالك كهنموئی / محمدعلی 
محدث صدیق / سعید 
محمدپورفرد / جواد 
محمدزاده اصل / محمد 
محمدزاده علمداری / بابك 
محمدزاده مارالانی اصل / كریم 
محمدی / سعید 
محمدی / صادق 
محمدی پور / اصغر 
محمود علیلو / جاوید 
محمودی / بهرام 
مختاری / غلامرضا 
مدبرخاك نژاد / جعفر 
مددی زكلوجه / مهدی 
مددی غریبدوستی / رضا 
مرامی ایرانق / علی رضا 
مرتضوی / سیدجواد 
مرتضی زاده / ابراهیم 
مرجانی / حسین 
مستانه گویشام / محمدعلی 
مستعلی پور / یاشار 
مسعودی اصل / شبنم 
مشایخی / علی 
مصلحتی ساربانقلی / مهدی 
مطلبی كندولی / زینت 
مظاهری راد / حمید 
معتمدین / مختار 
معمارزاده / علی 
مغفوری / زیبا 
مقدم دلجو / عبدالحمید 
مقصودپور / یعقوب 
ملائی / مقصود 
ملتجائی فرید / محمدرضا 
منافی گاوگانی / محمدحسین 
منصفی فر / فرزاد 
موسالو / اسماعیل 
موسوی / منیژه 
موسوی / سیدداود 
مهدی زاده / رقیه 
میرخلیل زاده / میرمحمد 
میرزائی / مجید 
میمندی / سجاد 
میرموسوی / سیدعلی 
نادری / مهدی 
ناصری قشلاق / غلامرضا 
نبی دوست دولت آباد / تورج 
ششگلانی / جواد 
نجفی / حسین 
نجفی / حسین 
نریمانی / عیسی 
نصیری / آرمین 
نظرپور / رسول 
نظرزاده / فرشاد 
نظمی / سیاوش
نعلبندی / سهراب 
نعمتی / معصومه 
نعمتی / نرمین 
نقدی / بهرام 
نقوی / محمد 
نقی زاده / میرمهدی 
نوای باغبان / علیرضا 
نورمحمدزاده / علاالدین 
نوری پور هستی / رضا 
نومی خلجان / سعید 
نهادی / رحیم 
نیرومند / اكبر 
نیك فال آلانق / محمدحسین 
واحد نهند / حجت 
واعظی / عبدالرحیم 
والائی / ذكریا 
وحیدی مهر / ناصر 
وزیری تیمورلوئی / بهمن 
وطن دوست / آمنه 
وكیلی آذر / داود 
ولی پور شكوهی / احد 
ولی پورفرد / خدیجه 
ولی زاده علمداری / فرخ 
هادی قراملكی / داود 
هاشمی اسكوئی / احمد 
همتی / حسین 
همتی / رضا 
یاری شخملو / وهاب 
یثربی نیا / علی 
یحیوی دغدغان / میرمحمد 
یزدان شناس / حجت اله 
یغمائی سابق / جواد 
یوسف پوراقدم / امین

منبع: فرمانداری تبریز