تبلیغات

شهرستان جلفا با وسعت 1670 كیلومتر مربع در منتهی الیه شمال غربی استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این شهرستان از شمال به جمهوری خودمختار نخجوان و ارمنستان محدود است. توسعه این شهرستان به ترتیب بخش های بازرگانی، خدمات و صنعت است. وجود منطقه آزاد صنعتی تجاری ارس در جوار شهرستان جلفا به عنوان بستری مناسب برای سرمایه گذاری صنعتی می باشد.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمعیت شهرستان جلفا در حدود 53579 نفر برآورد شده است.