تبلیغات

شهرستان ورزقان یکی از شهرستا نهای آذربایجا نشرقی است. نام دیگر شهرستان ورزقان ارسباران بوده و این نام به دلیل واقع شدن بسیاری از جنگ لهای ناحیه سرسبز ارسباران در این شهرستان است.
با توجه به وجود رودخانه های دایمی و فصلی متعدد، تولیدات متنوع زراعی از جمله تولید حبوبات و گندم، تولید حدود 10 درصد میوه های نیمه گرمسیری استان (انار و انجیر)، پتانسیل مناسب جهت دام پروری و آبزی پروری و زنبورداری، جنگل های ارسباران با فلور غنی و ذخیره ژنتیكی بالا، وجود دومین معدن بزرگ مس كشور، وجود 40 كانسار و 19 اندیس، استخراج 35 درصد مرمریت استان، اختصاص 78 درصد كل سرمایه گذاری در معادن استان به معادن شهرستان، اولویت سرمایه گذاری در شهرستان ورزقان را در بخشهای گردشگری، توسعه معادن و فعالیتهای وابسته به آن و توسعه كشاورزی قرار داده است.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمعیت شهرستان ورزقان در حدود 48112 نفر برآورد شده است.