تبلیغات

شهرستان شبستر در غرب آذربایجان شرقی با وسعت 2630 کیلومتر مربع قرار گرفته است. این شهرستان از شهرستا نهای واقع در جاده ترانزیت تبریز - ارومیه بوده و در مسیر خط آهن ایران  ترکیه واقع شده است.
فعالیت غالب صنعتی در شهرستان شبستر بر پایه صنایع تولید محصولات كانی غیرفلزی و صنایع غذایی و تبدیلی كشاورزی استوار است. با توجه به سهم بالای شهرستان از محصولات باغی، رتبه اول در زمینه پروار بندی گوساله و گوسفند، وجود منابع آبی نسبتاً مناسب و چراگاهها و مراتع كوهستانی و دشتی مناسب، اولویت سرمایه گذاری این شهرستان در بخش های كشاورزی و دام داری می باشد.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمعیت شهرستان شبستر در حدود 123888 نفر برآورد شده است.