تبلیغات

مساحت شهرستان اهر 3074 كیلومتر است. این شهرستان در یك منطقه كوهستانی قرار گرفته و مشخصه اصلی آن، رشته كوه قره داغ می باشد و پست ترین نقطه، بخش كناره های رودخانه قره سو كه در قسمت شرقی شهرستان واقع و محل كشت و زرع انواع محصولات باغی و زراعی می باشد.
با توجه به قابلیت ها و امكانات شهرستان اهر، محوریت توسعه این شهرستان بخش گردشگری، توسعه معادن و فعالیتهای وابسته به آن و توسعه كشاورزی و دامداری استوار گشته است. همچنین با توجه به اینکه در سالهای اخیر سرمایه گذاری های خوبی در ایجاد باغات در این شهرستان انجام شده است، باعث ایجاد پتانسیل خوبی برای ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی و هم چنین سردخانه ی بالای صفر در این شهرستان شده است.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمعیت شهرستان اهر در حدود 149530 نفر برآورد شده است.