تبلیغات

مساحت شهرستان چاراویماق 3208 كیلومتر مربع می باشد و دارای تابستان های معتدل و خنك و زمستانهای طولانی و پربرف است. ارتفاع عمومی زمین در این شهرستان از 1300 متر تا 3200 متر متغیر است.
با توجه به اختصاص سهم بالای اراضی زراعی استان به این شهرستان و پتانسیل مناسب برای تولید حبوبات، غلات به ویژه گندم دیم، برخورداری از 15 معدن فعال با استخراج  9 نوع ماده معدنی و داشتن وضعیت انحصاری در استخراج برخی مواد معدنی از جمله گچ، تالك ، خاك چینی كائولن ، نمك آبی بسیار مرغوب و سنگ منگنز می توان نام برد. محوریت سرمایه گذاری در این شهرستان به ترتیب بر پایه كشاورزی، معدن و بالاخص صنایع فرآوری معدنی است.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمیعیت شهرستان چاراویماق در حدود 34665 نفر برآورد شده است.