تبلیغات

مساحت شهرستان سراب 3452 كیلومترمربع است. شهرستان سراب در تولید سیب زمینی، ماهی، گوشت قرمز و شیر خام رتبه برتر و اول استانی را داراست. ضمن آنكه در زمینه تولید عسل مقام سوم را در سطح استان آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده است.
به همین دلیل این شهرستان زمینه بسیار مساعدی برای ایجاد صنایع تبدیلی كشاورزی و لبنی برخوردار است. وجود معادن عظیم نفلی نسینیت كه ماده اولیه تولید آلومینیم می باشد جذابیت زیادی را برای تولید آلومینا در این منطقه ایجاد کرده است.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمعیت شهرستان سراب در حدود 133617 نفر برآورد شده است.